Skip to main content

Bemutatkozás


Intézményünk alapítása,  iskolánk fő profilja, visszatekintés

A gödöllői Frédéric Chopin Zeneiskola 1974-ben alakult alapfokú művészetoktatási intézmény. Fő profilja a hangszertanítás, az embert formáló zenei nevelés. Kodály szavaival: „a zenei nevelés célja, hogy részt vállaljon a teljes személyiség formálásából”.

Iskolánk a 2007/2008-as tanévben elnyerte a „Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény” címet. Tanszakainkról, illetve az iskolánkban tanulható hangszerekről bővebb információ ezen az oldalon található. Intézményünk aktív közművelődési tevékenységet folytat: hangversenyeket, művészeti táborokat, zenei kurzusokat, megyei és országos zenei versenyeket, valamint fesztiválokat rendez.

Gödöllőn 1974-ben alakult meg a Zeneiskola, négy kihelyezett tagozattal. 1984-től Frédéric Chopin lengyel zeneszerző nevét viseli az intézmény. Az 1990-es években a zeneiskola kihelyezett tagozatai önállósultak, az „anyaiskola” növendéklétszáma, tanári létszáma, a tanszakok száma és a tanítás szakmai színvonala rövid időn belül lendületesen előre tört. A zeneiskola fennállásának első 20 évében szinte minden hangszer tanítása elindult és stabil tanári kar alakult ki az iskolában. 1977-ben önálló épületet kapott az intézmény, melyet 1994-ben tetőtér-beépítéssel bővítve újjáépített a város Önkormányzata.

Az utóbbi években elérte iskolánk, hogy tanárainak legalább 80 %-a felzárkózott szakterületének országos szintjéhez. Ez azt jelenti, hogy szinte minden zeneiskolai országos versenyre eljut egy-két növendékünk és egyre gyakrabban hoznak el versenydíjakat, bár iskolánkban nem a versenyzést, hanem a mindennapok embert formáló tevékenységét tartjuk elsődlegesnek, a teljes személyiség fejlesztését a zene eszközeivel.

Iskolánk részletes történetét Ferenczi Anna igazgatónő jegyezte le a 35 ÉVES A GÖDÖLLŐI FRÉDÉRIC CHOPIN ZENEISKOLA című monográfiájában. A kiadvány PDF változata itt tölthető le.

 
Küldetésünk, pedagógiai programunk

Zeneiskolánk elsődleges feladatának azt tartja, hogy tanulóit egy hangszer kezelésének gyakorlati megismerése közben elvezesse a zenei jelenségek, folyamatok megértéséhez és a zenei értékek felismeréséhez. Az egyéni hangszerjáték az együttzenélésben teljesedhet a közösség megélésének katartikus, életre szóló élményévé. Ezt a célt szolgálják iskolánk különböző növendékzenekarai, kamarakórusa, a növendék és tanári kamaraegyüttesek, és a zenetanárok részvételével működő Gödöllői Szimfonikus Zenekar. Iskolánk fontosnak tartja, hogy a város lakosságát szolgálja munkájával. A zeneiskola profiljához tartozik – alapfeladatai és a városban végzett közművelődési tevékenysége mellett – megyei és országos szintű rendezvények szervezése is. A kezdetektől fogva iskolánk rendezi az Országos Népzenei Versenyt.

A gödöllői Frédéric Chopin Zeneiskola tanárai a művészetek területén is kamatoztatható újszerű pedagógiai módszerek alkalmazásával az 1989/90-es tanévben, zeneiskolai kísérleti csoportokban kezdtek el foglalkozni. A kutató munka eredménye révén iskolánk már a ’90-es évek elején bekapcsolódott a pedagógiai megújulás országos folyamatába. A kutató munkát elindító gondolat Kodálytól ered. Célunk ennek a gondolatnak torzításoktól mentes felelevenítése és a zenepedagógiai gyakorlatba átültetése volt. A Kodály által megfogalmazott program, mely szerint – „a zenei nevelés célja, hogy részt vállaljon a teljes személyiség formálásából” – ma is érvényes.

Iskolánkban a szakmai színvonal és az emberré nevelés garanciáját a hiteles személyiségek jelentik. Ezért a pedagógusok kiválasztásánál legfőbb kritérium a megbízhatóság és az emberi hitelesség. Iskolánk elsődleges feladata a zeneiskolai tanítási órák élményt adó légköre, emellett rendkívül fontos, hogy a növendékeket a rendszeres hangversenyhallgatásba bevezessük. Az élményszerű zenetanítás feltétele, hogy a zenetanár aktív zenész legyen, hogy növendékei és a szülők is hallhassák koncertezni.

Zeneiskolánkban működik könyvtár, ahol lehetőség nyílik zenehallgatásra, hangversenyek videofelvételen történő megtekintésére / meghallgatására, kották, könyvek böngészésére, fénymásolásra.

Iskolánk arculatához hozzátartozik, hogy az iskola minden dolgozója a teljes tevékenység részese. Hangversenyeink, rendezvényeink, pedagógiai tevékenységünk, a zenével történő embernevelésünk színvonalához a zeneiskola minden dolgozójának odaadó, szeretettel végzett munkája hozzátartozik. Az iskola dolgozói a zene ügyét szolgálva, a zeneiskola növendékeit és szüleiket ismerve, a város kulturális életét szem előtt tartva végzik munkájukat.

Zeneiskolánk 1999 szeptemberétől dolgozik önálló Pedagógiai Programmal, melynek elkészítését évtizedes kutatómunka előzte meg iskolánkban. A kutatás kezdettől a zenetanítás hatékonyságát vizsgálta azt, hogy milyen módon érinti meg a személyiség lényegét, az ember mélységeit a zene tanítása. A program megvalósításában zeneiskolánk minden tanára szerepet vállal, az évtizedes múltra visszatekintő kutató munka hatásai, eredményei pedig az intézmény munkájának szinte minden területén nyomon követhetők. Zeneiskolánk pedagógiai programjának legfontosabb elvei: a zenetanításban integrált értékekkel, a személyiség egészére ható módszerekkel a teljesség felé, a pozitív értékek felé vezetni a zenét tanulókat. Ez a nevelési rendszer túlmutat a zenetanítás keretein, a zenén keresztül értékekre figyelő személyek nevelésére nyit utat.

Célunk az 1989-ben elindított és azóta a napi munka tapasztalatai alapján továbbfejlesztett zeneiskola-modellnek olyan kisvárosi ZENEISKOLA-MODELLÉ alakítása, ahol a személyiségközpontú nevelési elvek érvényesítése, a művészi igényű zenélés és a város zenei életének összehangolása együtt jelenik meg.


A zeneiskola értékrendje, nevelési elvei


A gödöllői Frédéric Chopin Zeneiskola értékrendjét a világmindenség rendjére nyitott emberkép jellemzi. A zene művészi értékeit a nevelés eszközeként felfogó pedagógus feladata a nevelendő gyermeket bevezetni a zene rendezett, harmóniát sugárzó világába és ezen a világon keresztül bemutatni a mindennapok igaz értékeit.

Az ember – tehát a nevelendő gyermek is – szabad, egyszeri, megismételhetetlen, transzcendens és történeti lény, aki képes a kapcsolatteremtésre, akinek jövője van, akinek élete valamilyen célra irányul. Nem mindegy, hogy milyen cél felé irányítjuk, hogy merre jelöljük meg a jövőjét, hogy szabadságát az értékek keresésének irányába tudjuk-e állítani. A helyes irányultság felmutatásához elsődleges a pedagógus személyének emberi és szakmai hitelessége. Ez az alapja a gyermeket vezetni tudó személyes kapcsolatnak, mely az értelemre és érzelemre úgy tud hatni, hogy értelmes cselekvésre készteti a gyermeket.

Iskolánk nevelő-oktató vagyis a nevelést előtérbe helyező pedagógiai műhelyként szeretne működni. Elsődleges célunk, hogy minél több növendéket, minél hosszabb időn keresztül megtartsunk az értékes zene művelésében, hogy iskolánkból kikerülve képesek legyenek részben a saját örömükre szolgáló zenélésre, részben az értő zenehallgatásra.

Az iskola élettér tanár, diák és szülő számára egyaránt. Élettér és igazodási pont, ahol az ember – tanár, gyermek és szülő – önmagára találhat.

A zenetanulás, mely a személyiségre elsősorban emocionálisan hat, rendkívül kedvezően befolyásolja az intellektuális agyi képességeket és a koncentráló képességet is. Ezt a tényt pszichológiai vizsgálatok igazolják.

Az ember személyiségét a lénye legmélyén érintő zene megismerése utat mutat az igaz értékek felismeréséhez. Élményszintű tanításával, a legegyszerűbb rendtől, a ritmustól a legbonyolultabb, mindent egységbe foglaló rendhez, a harmóniához juttathatjuk el a zenét tanuló gyermekeket.

Célunk az, hogy megtartva a hagyományos zenepedagógia minden értékét, de elvetve a gyermekeket túlhajszoló eredményközpontúságot, olyan módszereket alkalmazzunk napi munkánkban, melyek a zenével, mint művészi eszközzel, a zenét tanuló gyermek teljes személyiségére hatnak, jó irányba vezetve őket.

Pedagógiai elképzeléseink alapgondolata: „A gyermek növekvő, a mindenségre nyitott lény, aki képes magába ölelni minden értéket, melyet szeretettel és helyes iránymutatással adunk át neki.” (Antoine de Saint-Exupéry)


A zeneiskolai képzési struktúra

1. Zenetanulást előkészítő szakasz
Előképző, hangszeres előkészítő osztályok, melyek elvégzése – zenei élményanyag gyűjtésével – alkalmassá teszi a gyermekeket a hangszertanulás megkezdésére.

2. Hangszertanulás alapfokon
A hangszertanulás a gyermekek képességei alapján két különböző elvárás-szinten történik. Az „A” tagozat a zene megértésére, ismeretére, amatőr zenélésre, értő hangversenyhallgatásra készít fel. A „B” tagozat feladata a zenei pályára alkalmas növendékek felkészítése a továbbtanulásra.

3. Hangszertanulás a továbbképző évfolyamain
A zene iránt komolyabban érdeklődő, saját örömére zenélő, de nem zenei pályára készülő növendékek zeneszeretetre, igényes zenélésre nevelése.

4. Kiegészítő tevékenységek
Elengedhetetlenül fontos feladat a tanórákon kívüli szabadidős tevékenységek irányítása. Az ifjúsági és családi hangversenyek keretében történő találkozás a zenével, a szakmai kurzusokon, versenyeken, zenei táborokban szerezhető életre szóló élmények integrálása a mindennapi pedagógiai munkába. Iskolánk hagyományteremtő kezdeményezések sorozatát vallhatja magáénak: „házimuzsika”, mesélő muzsika, családi hangversenyek, zenei alkotótáborok, zenekari kurzusok, megyei találkozók, országos versenyek.

Valójában a növendékeinkkel és szüleikkel kialakított személyes kapcsolat, a zenehallgatással összekötött kapcsolatteremtés adja meg intézményünk társadalmi helyét és jelöli ki társadalmi szerepét a városban.